Köpvillkor för online-auktioner

Gäller från 2020-01-03
Uppdaterad 2020-09-07

1. INLEDNING OCH TILLÄMPNING
Dessa villkor gäller för auktioner och försäljning av produkt som EQuiCIBUS AB erbjuder genom sin elektroniska marknadsplats via Internet där auktionerna och försäljningarna genomförs elektroniskt (“Tjänsten”), där en kund (“Köparen”) kan registrera sig och köpa foder- och ströprodukter på auktion (”Produkt”) både via budgivning och ett fast pris. Hänvisning nedan till ”EQuiCIBUS” skall innebära hänvisning till EQuiCIBUS AB för avtal som gäller Produkt som emottagits till försäljning i Sverige. EQuiCIBUS agerar som kommissionär vilket innebär att ägaren av Produkten (”Producenten”) ger EQuiCIBUS i uppdrag att i eget namn men för Producentens räkning sälja Produkten via Tjänsten. Undantagsvis kan EQuiCIBUS sälja Produkt för egen räkning som EQuiCIBUS är ägare till, t.ex. efter återtagande från Köparen inom ramen för auktionsprocessen.
Kontaktuppgifter till EQuiCIBUS i Sverige är:
EQuiCIBUS AB
Box 2006
220 02 Lund
E-post: info@equicibus.com
Telefon: +46 46-55 100.
Org.nr. 559188-4415
Utöver vad som framgår av tvingande lagstiftning ska dessa villkor, prislistan och övriga policys som EQuiCIBUS publicerar avseende Tjänsten (sammantaget “Villkoren”) uttömmande reglera vad som gäller vid Köparens registrering och användning av Tjänsten samt Köparens köp av Produkter. Köparen måste godkänna Villkoren för att ha rätt att använda Tjänsten och köpa Produkter från Tjänsten. Mer detaljerad information om användningen av Tjänsten, budgivningsprocessen och annan praktisk information finns på webbsidan. Utöver Villkoren finns även försäljningsvillkor som reglerar en Producents rättigheter och skyldigheter i samband med försäljning av Produkter, samt transportvillkor som reglerar transporttjänster som EQuiCIBUS tillhandahåller; se vidare på webbsidan.

2. REGISTRERING
Köparen registrerar sig till Tjänsten genom att fylla i det registreringsformulär som finns på Tjänstens webbsida (”Webbsidan”). Köparen ska ange korrekta och fullständiga person- och kontaktuppgifter och ansvarar för att hålla informationen uppdaterad från tid till annan. Genom registreringen accepterar Köparen Villkoren och att vara bunden av Villkoren och övriga instruktioner som ges avseende användning av Tjänsten. Om en juridisk person registreras som Kund ska registreringen göras av en behörig företrädare eller befullmäktigat ombud som har rätt att binda företaget till Villkoren och som även ska anges som kontaktperson för det aktuella företaget. Följande personer/Kunder har inte rätt att använda Tjänsten: (i) personer som är under 18 år, (ii) personer som saknar rättshandlingsförmåga eller (iii) Kunder som stängts av från Tjänsten temporärt eller permanent. Köparen har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda eget användarnamn och lösenord och Köparen ansvarar för alla bud och handlingar som utförs under inloggning i Köparens namn. Köparen ska på bästa sätt se till att lösenordet hålls hemligt och inte avslöjas för tredje man. Köparen har inte rätt att låna ut eller sälja användarnamn eller lösenord till tredje man. Köparen ansvarar för att lösenordet omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att användarinformationen har spritts till obehöriga eller på annat sätt har eller kan missbrukas. EQuiCIBUS skyddar lagrade personuppgifter. EQuiCIBUS kan komma att kontrollera riktigheten av den information som Köparen lämnat vid registrering eller senare, t.ex. genom användning av olika tekniska verktyg eller genom sökning i tredjepartsregister. Vad gäller användning av personuppgifter se punkt 15 nedan.

3. TJÄNSTEN OCH DESS ANVÄNDNING
Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och EQuiCIBUS lämnar inga garantier avseende Tjänstens tillgänglighet. Tjänsten kan från tid till annan helt eller delvis vara otillgänglig eller inte fungera tillfredställande p.g.a. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter. EQuiCIBUS ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att Köparen inte kan tillgå Tjänsten t.ex. för att lägga ett bud på en Produkt. EQuiCIBUS förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten. EQuiCIBUS har rätt att stänga av Kunder och dess konton från att använda Tjänsten. Detta kan bland annat innefatta Kunder som: (i) inte följer Villkoren; (ii) har förfallen obetald skuld till EQuiCIBUS; (iii) inte hämtat ut köpt Produkt eller (iv) EQuiCIBUS bedömer missbrukar ångerrätten på sådant sätt som beskrivs nedan i punkt 7. En Kund som har stängts av från Tjänsten har inte rätt att omregistrera sig eller använda Tjänsten via annan Kunds inloggning.

4. OBJEKTSBESKRIVNING OCH UTROPSPRISER
De utropspriser som anges för olika Produkter baseras på en marknadsanpassad värdering av Produkten inför auktionen och ska endast tjäna som vägledning för Köparen. Köparen äger inte rätt att framställa något ekonomiskt krav gentemot EQuiCIBUS med anledning av EQuiCIBUS värdering av och/eller åsatt utropspris på ett Produkt. Det pris till vilket ett Produkt slutligen säljs kan väsentligen överstiga eller underskrida utropspriset. Köparen har alltid ett eget ansvar att undersöka Produkten (se punkten 12). Uppgifter om Produkten som t.ex. anges i objektsbeskrivningen kan komma att ändras t.ex. om ny information om Produkten blir känd. Eventuella ändringar eller tillägg publiceras på Webbsidan. Om ändring/tillägg är av väsentlig betydelse för Produktens värde har EQuiCIBUS rätt att ta bort Produkten från Tjänsten och att återföra Produkten med nytt pris, beteckning och beskrivning.

5. COOKIES OCH MÖJLIGHET ATT VÄLJA BORT COOKIES
EQuiCIBUS använder olika hjälpmedel för att t.ex. se hur Köparen använder Tjänsten och Webbsidan. Cookies är små textfiler som placeras på Köparens webbläsare när Köparen besöker Webbsidan. Textfilerna innehåller information som gör det möjligt för EQuiCIBUS att t.ex. anpassa sina tjänster så att de passar Köparen bättre. EQuiCIBUS kan även komma att använda s.k. web beacons – elektroniska bilder som bl.a. tillåter en webbsida att räkna antalet besökare på sidan. Web beacons kan även kallas ”single-pixel GIF” eller webbfyrar. EQuiCIBUS kan komma att använda förstahands- eller tredjepartscookies och web beacons för att visa innehåll, inklusive annonser som är relevanta för Köparen på EQuiCIBUS eller tredje parts webbplatser. Detta innefattar användning av teknik för att förstå nyttan Köparen har av annonser och innehåll som visats för Köparen, t.ex. om Köparen har klickat på en annons eller inte. EQuiCIBUS tillåter även vissa samarbetspartners att placera cookies eller web beacons på Köparens webbläsare i samband med att Köparen besöker Webbsidan. EQuiCIBUS använder cookies och web beacons för att genomföra undersökningar i egen regi eller i samarbete med partners. Undersökningarna syftar till att mäta effektiviteten av viss annonsering och våra partners kan sedan få information rörande detta. EQuiCIBUS kan använda olika analysverktyg i syfte att utvärdera och analysera besöksstatistik. Köparen kan själv välja om Köparen vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Om Köparen vill veta när datorn tar emot en cookie, kan Köparen ställa in sin webbläsare så att den meddelar användaren om det. På så vis har Köparen möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Köparens dator kan också ställas in så att den avvisar alla cookies. Om Köparen väljer att avaktivera cookiesfunktionen kan kvaliteten och tillgängligheten till delar av Tjänsten och Webbsidan komma att försämras.

6. BUDGIVNING OCH KÖP
En Kund som deltar i en budgivning ska följa instruktionerna om budgivningsprocessen som finns på Webbsidan. För att ha möjlighet att vinna en budgivning ska budet uppfylla följande krav: (i) budet ska, med minst ett visst prisintervall, s.k. budsteg, överstiga det bud som för närvarande leder budgivningen; (ii) budet ska minst uppgå till det lägsta pris som Producenten kan ha åsatt Produkten (”Acceptpris”);
(iii) budet ska minst uppgå till det lägsta startbud som har angivits på Webbsidan. Närmare information om budstegsintervall och startbud (intervall och gränser som kan variera med tiden) finns på webbsidan. Ett bud är vinnande om det, vid auktionens slut, är det högsta budet och minst uppgår till Produktens Acceptpris. Köparen kan delta i en budgivning på två sätt, via manuell budgivning eller via automatisk budgivning genom en s.k. budbetjänt. Vid manuell budgivning följer Köparen budgivningen på egen hand och bestämmer om och när Köparen vill lägga ett bud. Vid automatisk budgivning anger Köparen i stället ett bud som motsvarar det högsta belopp som Köparen är villig att betala för Produkten (“Maxbud”). Vid angivandet av ett Maxbud, kommer Tjänsten automatiskt att starta en budbetjänt som bjuder, så förmånligt som möjligt, för Köparens räkning upp till Maxbudet. Det vinnande budet kan därför bli lägre än det angivna Maxbudet. Om en auktion slutar med två lika höga bud är det först inkomna budet som registrerats i Tjänsten det bud som vinner. Samtliga bud (inklusive Maxbud) är bindande för Köparen och kan inte ändras eller dras tillbaka. EQuiCIBUS och den Kund som lagt det vinnande budet (“Köparen”) anses ha ingått ett bindande avtal så snart auktionen avslutats. Köparen är skyldig att självt kontrollera om lämnat bud lett till köp. Köparen får aldrig delta i en budgivning som avser en Produkt som Köparen har lämnat in till försäljning och får inte heller manipulera eller på annat sätt påverka budgivning själv (t.ex. genom att Köparen registrerar två konton i Tjänsten) eller genom ombud. En kund som köpt en Produkt för ett fast pris är däremot alltid att anse som Köpare och är skyldig att följa de instruktioner som anges på Webbsidan.

7. ÅNGERRÄTT
I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med den svenska lagen (2005:59) om distansavtal. Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas. Köparen ska meddela EQuiCIBUS att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag Köparen får det köpta Produkten i sin egen eller via ombuds besittning. Meddelande om ångrat köp ska innehålla Produktens auktionsnummer, Köparens kundnamn samt det datum då Köparen tog den köpta Produkten i sin egen eller via ombuds besittning, och lämnas till EQuiCIBUS via e-post till kundsupport@equicibus.se. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad på kundnumret. Köparen kan även använda sig av EQuiCIBUS – ångerrättsblankett (PDF). Alternativt kan meddelande om ångrat köp lämnas genom att använda det standardformulär som tillhandahålls på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se. Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera de oöppnade Produkterna. Retur ska ske omgående och utan dröjsmål. Har Produkterna avhämtats av Köparen ska retur ske direkt till Producenten. Har Köparen valt hemleverans ska retur ske på samma sätt till den Säljare varifrån Produkten köptes. Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står för förhöjda leveranskostnader orsakade av Köparens val av retursätt, exempelvis om Köparen returnerat produkten till annat än Producenten. Om Produkten inte har returnerats inom fjorton (14) dagar från att Köparen meddelat EQuiCIBUS om ångerrättens utnyttjande och Köparen således inte iakttagit vad som ålegat denne enligt lag, ska Köparen anses alltjämt bunden av köpet varvid någon återbetalning således inte kommer att ske. Köparen står risken för att Produkten skadas eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera Produkten på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten. När Producenten har tagit emot Produkten återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till Köparen, med undantag för Produktens eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att Köparen har hanterat Produkten i större omfattning än nödvändigt, eventuellt tillkommande leveranskostnader som orsakats av att Köparen valt en annan leveransmetod än EQuiCIBUS standardleverans samt förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part för de dagar EQuiCIBUS förvarat Produkterna och som överstiger sju (7) kalenderdagar (se vidare nedan under punkten 11 nedan). Återbetalning till Köparen sker i samma form och till samma kontonummer eller kort som eventuellt använts vid köpet. Köparen har inte rätt att på nytt bjuda på en Produkt för vilken Köparen använt sig av ångerrätten. Om EQuiCIBUS bedömer att Köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud och därvid påverkar budgivningsprocessen, Säljaren eller andra Kunder på ett för EQuiCIBUS icke godtagbart sätt, förbehåller sig EQuiCIBUS rätten att stänga ner Köparens konto och Köparens tillgång till Tjänsten. Om Produkten inte avhämtats inom sju
(7) kalenderdagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part i enlighet med villkoren i punkt 11 nedan.

8. INROPSUPPDRAG
Utöver den budbetjänt som kan användas via Internet, tar EQuiCIBUS kostnadsfritt emot inropsuppdrag för Köparens räkning i EQuiCIBUS auktionshus. Inropsuppdragen behandlas konfidentiellt och ska vara EQuiCIBUS tillhanda senast en timme före den aktuella auktionens sluttid (dock med förbehåll för att EQuiCIBUS auktionshus har vissa öppettider). Vid lika bud ska det bud som först registrerades i Tjänsten anses vinnande om buden blir de högsta vid auktionstillfället. EQuiCIBUS bjuder för den uppdragsgivande Köparens räkning så förmånligt som möjligt och högst till det pris som angivits i inropsuppdraget. EQuiCIBUS har rätt att bortse från ingivna inropsuppdrag om Köparen enligt EQuiCIBUS bedömning inte har tillräcklig betalningsförmåga eller möjlighet att avhämta aktuell Produkt inom avtalad tid (se vidare nedan under punkten 11). Den uppdragsgivande Köparen måste själv kontrollera om avgivet bud lett till köp och sådan information kan erhållas via Tjänsten eller via EQuiCIBUS auktionshus. EQuiCIBUS ansvarar inte för någon skada som kan drabba Köparen om EQuiCIBUS försummar att utföra inropsuppdraget. Köparen ansvarar för köp som kommer till stånd p.g.a. ett felaktigt inropsuppdrag förutsatt att felaktigheten inte har orsakats av EQuiCIBUS.

9. PROVISION, AVGIFTER OCH BETALNING
Produkt som tagits emot för försäljning i Sverige värderas, säljs och betalas i svenska kronor (SEK). Alla avgifter som tillkommer för dessa Produkt anges och ska betalas i svenska kronor (SEK). Utöver priset (det vinnande budet) som ska erläggas för varje enskilt Produkt ska Köparen betala den provision och de avgifter som anges i den prislista som gäller när det vinnande budet lades eller då försäljningen för ett fast pris genomfördes. Kvitto för betalning erhålls i samband med betalning i EQuiCIBUS auktionshus. Om betalning görs via Tjänsten kan bevis på erlagd betalning erhållas elektroniskt via Tjänsten. Köparen ska inom tre (3) kalenderdagar efter auktionens sluttid eller då försäljningen för ett fast pris genomfördes till EQuiCIBUS erlägga full ersättning för Produktet vilket motsvarar (i) det vinnande budet eller det fasta priset, (ii) provision till EQuiCIBUS, (iii) övriga avgifter och eventuella skatter som är relaterade till köpet och inropet och som framgår av den prislista som gäller när det vinnande budet lades (”Full Ersättning”). Om Full Ersättning inte erlagts inom sju (3) kalenderdagar efter auktionens slut har EQuiCIBUS rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta enligt svenska räntelagen samt en påminnelseavgift. Om Full Ersättning inte erlagts inom fjorton (7) kalenderdagar efter auktionens slut har EQuiCIBUS rätt att häva köpet varvid Produkten återgår till Producenten.

10. AVHÄMTNING/TRANSPORT OCH HÄVNING VID SEN/UTEBLIVEN AVHÄMTNING
Om Köparen inte avhämtar Produkten hos Producenten på den ort som anges i objektsbeskrivningen, kan Transport ske genom något av följande alternativ: (i) Hemleverans av Säljaren eller (ii) Hemleverans av en av EQuiCIBUS utsedda transportörer. I de fall Köparen utnyttjar sin ångerrätt och valt något av alternativ (i)-(ii) är Köparen skyldig att ersätta EQuiCIBUS för de merkostnader som det valda alternativet innebär. Avhämtning eller beställning av transport av köpta Produkter kan ske först efter att Köparen erlagt Full Ersättning till EQuiCIBUS. I samband med avhämtning erhåller Köparen ett utlämningsbevis. Producent lagrar Produkten utan kostnad för Köparen under sju (3) kalenderdagar (exklusive den dag då den aktuella auktionen avslutades eller den dag då försäljningen för ett fast pris genomfördes) om inget annat avtalats. Om lagringsperioden överstiger sju (7) kalenderdagar kommer Produkten att förvaras på Köparens bekostnad och risk. Producenten har även rätt att överlämna Produkten till valfritt externt lagringsföretag för förvaring hos tredje part, och då ska Köparen bära samtliga kostnader för sådan transport och förvaring. Genom att ta del av dessa villkor godkänner Köparen uttryckligen villkoren för förvaring och förbinder sig betala förvaringsavgiften och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part. I det fall Köparen utnyttjar sin ångerrätt enligt punkt 7 ovan är Köparen därmed skyldig att betala för det antalet dagar som förvaringen av Produkten överstigit sju (7) kalenderdagar. Genom att ta del av dessa villkor är Köparen informerad om att EQuiCIBUS har ett särskilt intresse att bli av med Produkten då den sålts. EQuiCIBUS förbehåller sig rätt att häva köpeavtalet vid Köparens försummelse att avhämta Produkten. Om Köparen betalar men inte hämtar Produkten inom sju (7) kalenderdagar (exklusive den dag då den aktuella auktionen avslutades eller den dag då försäljningen för ett fast pris genomfördes) kommer EQuiCIBUS tillsända Köparen en påminnelse med uppmaning att hämta Produkten vid risk av att köpet annars hävs tjugoåtta (28) kalenderdagar efter auktionens eller försäljningens avslutande. Vid hävning har Köparen rätt att återfå vad han har erlagt till EQuiCIBUS, med avdrag för ovanstående förvaringsavgift och/eller kostnad för transport och förvaring hos tredje part. Om Köparen inte hämtar Produkten inom tre (3) månader efter uppmaning, förbehåller sig EQuiCIBUS även rätten att sälja Produkten i enlighet med reglerna i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. Försäljningsersättningen ska i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen och externt lagrings-/speditionsföretags fordringar och därefter till täckande av EQuiCIBUS förfallna fordringar på Köparen. Eventuellt överskott ska betalas ut till Köparen. Så snart Produkten har avhämtats från Producenten övergår risken och ansvaret för Produkten till Köparen.

11. ANSVAR FÖR FEL
Alla Produkter säljs i befintligt skick. Produktens skick beskrivs översiktligt i objektsbeskrivningen. Köparen ska före auktionen noggrant undersöka och bedöma Produktens skick och beskaffenhet. Bilder och beskrivningar av Produkten t.ex. på Webbsidan ska endast användas för att kunna identifiera Produkten och EQuiCIBUS ansvarar inte för felaktiga eller ofullständiga beskrivningar om inte felet är väsentligt. EQuiCIBUS ansvarar inte för skador, brister eller avvikelser som inte framgår av bilder eller beskrivning. Det kan förekomma avvikelser mellan hur Produkten är verkligheten, hur Produkten beskrivs i beskrivningen, särskilt vad gäller återgivning av vikt och volym. Objektsbeskrivningen tjänar endast som vägledning för Köparen vid dennes egen undersökning av Produkten. Såvida inte annat följer av tvingande lag begränsas EQuiCIBUS ansvar för fel i köpta Produkt till det följande. Om en Produkt har ett fel eller brist som EQuiCIBUS ansvarar för äger EQuiCIBUS rätt att (i) avhjälpa felet, (ii) ge Köparen ett prisavdrag som motsvarar felet (värdeersättningen ska beräknas med utgångspunkt i det slutliga priset för Produkten, dvs. vad Köparen faktiskt har betalat för Produkten exklusive provision, avgifter etc.) eller (iii) låta köpet återgå. Om det skulle uppstå oklarheter avseende Säljarens ägande- eller förfoganderätt till Produkten, har såväl EQuiCIBUS som Köparen rätt att häva köpet. Vid återgång eller hävning har Köparen endast rätt att återfå vad han har erlagt till EQuiCIBUS i anledning av köpet mot återlämnande av Produkten. EQuiCIBUS maximala ansvar för Produkten är att återbetala vad som erlagts av Köparen, dvs. storleken på det vinnande budet eller det fasta priset jämte provision och mervärdesskatt samt eventuellt andra avgifter som betalats av Köparen i anledning av köpet. Köparen har inte rätt till någon ytterligare ersättning. EQuiCIBUS ansvarar aldrig för direkta eller indirekta skador som Köparen kan drabbas av med undantag för om EQuiCIBUS gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Köparen är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada.

12. REKLAMATION
Såvida inte annat följer av tvingande lag ska Köparen reklamera eventuella fel omedelbart efter det att Köparen märkt eller borde ha märkt felet, dock senast:
(i) i omedelbart samband med upphämtning av Produkten om Produkten hämtas av Köparen (eller Köparens ombud) hos Säljaren;
(ii) i omedelbart samband med mottagande av Produkten om Köparen beställt hemleverans och Produkten levereras till en av Köparen angiven leveransadress;
Om den aktuella reklamationsfristen inte iakttas har Köparen inte rätt att åberopa aktuellt fel. Alla reklamationer ska ske skriftligen till EQuiCIBUS genom att fylla i reklamationsblanketten EQuiCIBUS – reklamationsblankett (PDF).
Under alla förhållanden måste en reklamation ske inom 3 månader från mottagandet av Produkten (om Köparen är konsument). Annars är reklamationen inkommen för sent och felet får inte åberopas. Vid icke godkända reklamationer förvarar Producenten den returnerade Produkten för avhämtning av Köparen. Om Produkten inte avhämtats inom sju (7) kalenderdagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part i enlighet med villkoren i punkt 11 ovan.

13. FORCE MAJEURE
Om EQuiCIBUS eller EQuiCIBUS underleverantör förhindras eller fördröjs att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor på grund av force majeure-händelse ska EQuiCIBUS vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att EQuiCIBUS inom skälig tid informerar Köparen om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som force majeure-händelse avses oförutsedd omständighet som ligger utanför EQuiCIBUS kontroll t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, krig, krigsliknande händelse, revolution, konfiskering, beslag, atomkärnprocess, terrorism/terrorhandling, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt. Köparen äger rätt att häva ett köpeavtal om EQuiCIBUS inte kunnat fullgöra köpet inom tre (3) månader på grund av force majeure-händelse enligt denna punkt.

14. PERSONUPPGIFTER
EQuiCIBUS lyder under bestämmelserna i den svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218) samt EU:s dataskyddsförordning (2016/679). EQuiCIBUS AB, orgnr. 559188-4415, Box 2006, 220 02 Lund, e-post: info@equicibus.com, telefon: +46 46-55 100, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som kund lämnar till EQuiCIBUS. Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med EQuiCIBUS tjänster eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande till EQuiCIBUS, används för administration och fullgörelse av EQuiCIBUS skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev, mm. Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom EQ-koncernen och till företag som koncernen samarbetar med. Du som kund har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som EQuiCIBUS har registrerat och hur dessa uppgifter används. Kunden har även rätt att begära att EQuiCIBUS rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om kunden. Den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till EQuiCIBUS. För mer information om EQuiCIBUS hantering av personuppgifter se EQuiCIBUS integritetspolicy.

15. GILTIGHETSTID
Dessa Villkor gäller för Köparen och dess användning av Tjänsten och köp av Produkter så snart Köparen har registrerat sig på Tjänsten. EQuiCIBUS har rätt att från tid till annan ändra dessa Villkor inklusive priser och avgifter som framgår av prislistan. EQuiCIBUS har även rätt att tillfälligt ändra avgifter i samband med marknadsföringskampanjer. När Villkoren ändras ska Köparen meddelas antingen genom att ett e-postmeddelande skickas till den e-postadress som Köparen angivit vid registrering eller i samband med att Köparen loggar in på Tjänsten.

16. ÖVERLÅTELSE
EQuiCIBUS har rätt att överlåta avtal som ingåtts mellan EQuiCIBUS och Köparen inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. Om avtal överlåts kommer EQuiCIBUS att meddela Köparen vem som har tagit över avtalet genom meddelande på Webbsidan eller via e-postmeddelande. Om EQuiCIBUS överlåter avtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla Tjänsten eller liknande tjänster på en annan webbsida. En Kund kan inte överlåta användarvillkoren eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man.

17. OLIKA SPRÅKVERSIONER
Dessa allmänna användar- och köpevillkor har översatts till andra språk (för närvarande svenska och engelska). Vid eventuella skillnader mellan olika språkversioner har den svenska versionen av Villkoren företräde.

18. KLAGOMÅL
Vid klagomål där parterna inte lyckas komma överens har du som konsument bosatt inom EU möjlighet att vända dig till Allmänna reklamations-nämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats.

19. TVIST
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende Produkt som upptagits till försäljning i Sverige ska avgöras enligt svensk lag och vid allmän domstol i Sverige med Lunds tingsrätt som första instans.